اول مهر و مدرسه گنجک کاروان!

دانش آموزانی که با شوق به مدرسه رفته بودند زیر سایه دیوار و درخت درس خواندند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ مدرسه ابتدایی روستای گنجک کاروان از مدارس نیازمند تعمیر و نوسازی است. در روزهای آغازین مدارس و دانش آموزانی که برای اولین بار طعم مدرسه را می چشیدند، مجبور شدند بخاطر ترس از فرو ریختن سقف زیر سایه دیوار و درخت مدرسه درس بخوانند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...