تصاویری از مدرسه کپری روستای “ندریتی” در سرباز

کمپین فعالین بلوچ –  تصاویر از مدرسه کپری روستای “ندریتی” در منطقه گوردشت شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان

بلوچستان دارای بیشترین مدارس خشتی و گلی در کشور هست

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...