لیست اسامی مسئولان زندان مرکزی زاهدان

اختصاصی کمپین فعالین بلوچ – فهرست زیر اسامی مسئولان زندان مرکزی زاهدان است.

این زندان با بیش از ۳۵۰۰ زندانی یکی از مراکز بزرگ نقض حقوق بشر در ایران محسوب می شود که به شدت امنیتی و دارای کنترل شدیدی بر زندانیان و هر نوع ارتباط داخل با خارج است.

اسامی مسئولان این زندان به شرح ذیل است:

– رئیس زندان: خسروی
– معاون رئیس زندان: سرگزی
– حفاظت کل زندان های استان: پهلوانی
– رئیس حفاظت زندان زاهدان: غلامی
– معاون حفاظت زندان: خلیلی
– مدیر داخلی: خواجه
– بازرسی کل: نوری
– رئیس دادرسی: ناروی

– بازرس ها: قدیر، کوچکی، بزّی،
– رئیس گارد: محسن رضایی
– رئیس بهداری: یوسفی
– افسران نگهبان: جهانتیغ، فهدی، فربی شهی و راستی

– رئیس اندرزگاه بند ۱-۲: مالکی
– رئیس اندرزگاه بند ۳-۵ کریم کشته
– رئیس اندرزگاه بند ۴- ۶ توحیدی نیا
– مسئول ملاقات: سرگل زائی
– تاسیسات : رضا پی کنی

– دربان (پاس کلید): کوشا، اسدی، گلستانی، مرادقلی، مهدوی، کیانی، شهرکی و بوری

– رئیس فرهنگی زندان های استان: عبدالوند
– رئیس فرهنگی زندان زاهدان: نام آور
– مسئول دارالقرآن : یزدی
– مسئول باشگاه: آبادی زاده
– مداح: سرگزائی
سخنگوی بخش فرهنگی: باقری
– اشتغال: سیامک میر
– رئیس مددکاری: رحمانی
مددکار بند۳: شیخی
مددکار بند۴: علی احمدی
– مسئول قتل (شکایت ها): سراوانی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...