ما و مسئولیت تصمیمات ما در قبال موضوع تقسیم‌ یا‌ عدم تقسیم استان سیستان و بلوچستان

تحلیل رفتار کنشگران بعنوان تابعی از درکِ شرایط، فهم ارزشهای موجود و تصمیم گیری متناسب با آن، مستلزم مطالعه نقشِ هر یک از سه گانه ها ی مذکور ، الگوی ارتباطی شکل گرفته در درون و بین آنها ، محدودیتهای فردی و اجتماعی کنشگران و اثربخشی آنها در رفتار و اصلاحِ رفتارِ بازیگران در عرصه های مختلف جامعه است.

بنابراین: تصمیمات گرفت ه شده از سوی کنشگران حاصل تفسیر ذهنی یا در اصطلاح متعارف برداشت ذهنی (حاصل فعالیت سیستم اول ذهن یعنی پاسخگویی و ارائه نتایج و دستمایه های سریع و ظاهراً بدون تأمل و فاقد چکش کاری) و تابعی از درکِ آنها نسبت به خود و پیرامون آنهاست در چنین حالتی تصمیم و رفتار شخص متأثر از ذهنیت و فارغ از سنجش و ارزیابی انتقادی، تفکر و استنتاج منطقی و عقلانی بعنوان کار سیستم دوم ذهنِ انسان است. در این یادداشت مختصر تلاش نگارنده بر آن است که با طرح پرسشهایی از کارگزاران جامعه مدنی) نیروها، طبقات، گروهها، جنبشهای اجتماعی، نهادها، سازمان ها، گروههای فشار و انجمنهای نماینده آنها( و دولت درخصوص تقسیم و عدم تقسیم استان بعنوان یک ضرورت برای ارتقاء شاخص های تو سعه؛ پیشنهادات طرفین را بر پایه تئوری کارکردهای شناختیِ کاهنمن(بنیانگذار حوزه اقتصاد رفتاری) مورد ارزیابی قرار دهد.

ادامه مقاله عبدالسلام علمی را در متن پی دی اف بخوانید:

ما_و_مسئولیت_تصمیمات_ما_در_قبال

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...