ویدیو/ گچ گرفتن پای سالم بیمار در زاهدان

یک پزشک در “اقدامی ناشیانه” پای سالم بیماری در زاهدان را گچ کرد در حالی که پای شکسته بیمار همچنان بدون معالجه باقی مانده است.

مشخص نیست که این پزشک بر چه اساسی و بر اساس چه نوع تشخیصی اقدام به این عمل “ناشیانه” کرده است.

فعالان بلوچ همواره از حضور پزشکان غیر بومی برای کار آموزی و کسب تبهر در این استان محروم انتقاد دارند.

ویدیو:

2 Comments

 1. من بلوچم فقط نمیدونم جرمم چیه که با همچین کارهایی میکنن یا اینکه باهامون با تبعیض برخورد میکنن

 2. *********

  منی بـَـچ ئے ،
  منی هـَمبل
  منی تو یار و همساهگ ،
  منی باندات ءِ
  ماتانی امیتان ئے
  پتانی تو
  په پَدنام ئے ،
  تو ،منی چمروک !

  ***

  ترا مهراں په رهچار انت
  په باندات ءَ سَریں ورنا
  ترا نے نام من زاناں
  ترا نے لـَـبـز ،
  من ءَ دوست ئے
  وتی چو دیدگیں مهراں .

  ***
  تئی چماں ،
  برانزاں من ، په بانداتاں هزار گنداں
  توئے باندات ءِ پـَـدریچ ءِ بُن و هشت ئے
  توئے ورنا
  توئے گوں چَندنیں بواں
  ترا نازینک ، ماتانی هزار گوں انت
  ترا وارکانی
  مهرواریں دو دید رهچار
  ترا نوکیں
  تئی پُشترند هلاهوش انت …

  ***
  چو زاناں من
  من ءَ ترسۓ
  ترا ترساں ، منی مهمان
  منی پرزونگ انت هوناں
  تئی دستانی ، هتیار ءِ چه داداں ….!

  ***
  توئے ،
  باندات چه بیهوش ئے
  و پگر ات ساهگاں گار انت
  و دل ،
  ناراستیں چه زا و گپاں ؛ لوگ ءَ منی ترس ایت !
  منی نام ءَ
  تَر اش گوئشت : دُز
  و تئی نام اش کتگ : دُژمن ،
  دوئیں ما یک پت ءِ بَچ ایں ،
  دوئیں زُلمانی آوار ایں
  و نا راستیں بلاهانی، ما ایر موشیں !

  توئے مهمان منی لوگ ءَ
  سلاماں هم تئی گار انت
  منی وش آتک
  منی ترس انت
  منی پَرزونگ انت بے رنگ
  منی بیلی منی هستی تباه کت جنگ
  نه کـَس کرتگ منی واهگ و مراداں سَـنگ …

  ***
  بیا تو ژند ،
  چه بیریں مَلـْـکموت ءِ تُرس
  ترا زاناں ؛
  مناں هم ژَند ، وتی دوریں امیتاں چه
  ترا هتیار مں دست انت
  من ءَ ریشیں دل و پَرزونگے بے رنگ
  بیا یک دم به نند اوں ما دمے بیلی
  بیا تو نند منی کـُـٹ ءَ
  دمے بے جنگ
  په سُـهل ءَ ما زهیر وار اوں … !

  ***
  بیا باندات ترا مهمان کناں بے نام
  وتی لوگ ءَ
  وتی هـَـنکین که آبات بیت ،
  ترا من زیملے واناں
  وتی باندات ءِ روچاں ما
  ترا بچکند ءِ پلاں گوں
  دل ءَ لوٹـــاں
  ترا پَرزونگے بیلی
  جهان ءِ هستیاں کاراں
  وتی مهرانی پُلانی کلاتاں چه ،
  په تو من گواڑگاں ساراں
  ترا دل وشی ءِ نیاداں کناں مهمان

  ***
  ترا بیلی ،
  منی تو بچ ،
  مرادانی هزار باندات ،
  هزار سالی کـَـلات ئے تو !
  وتی هیرتیں مرادانی مناں بندیگ …
  منی گپاں
  نه دَر گـُـوَز کـَـن … !

  کریم بلوچ _ تهل
  ۲۸/۰۵/۰۹

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...