چابهار؛ آخر دنیا!

وضع بهداشتی و درمانی چابهار اسفبار است. همان‌جا که بالاترین آمار مرگ‌ومیر مادران باردار و نوزادان را دارد و البته ادامه مطلب