No Picture

شهروند خبرنگاری چالشی برای بحران سانسور

۱۳۹۴-۱۰-۱۵ کمپین فعالین بلوچ 0

 

همواره حکومت های خودکامه برای پیشبرد اهداف خود و جلوگیری از درز اخبار وپیام های برون مرزی به مردم کشور و یا به جامعه جهانی از گزینه سانسور استفاده می کنند و با این کار آنچه خود بخواهند را به باورها و افکار مردم تزریق می کنند نه آنچه درست است.