پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘مدیر داخله زندان مرکزی زاهدان’